MEDIU SI APE

1 - Rapoarte de mediu

Raport de mediu (RM)

Minesa ICPM S.A. elaboreaza raport de mediu conform HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.Raportul de mediu reprezintă partea esenţială a evaluării de mediu şi constituie baza pentru monitorizarea efectelor semnificative.

2 - Rapoarte de impact

Raportul de impact (RIM) este documentatia necesara pentru emiterea acordului de mediu pentru proiecte publice sau private

Raport privind impactul asupra mediului (RIM) LEGISLATIE:

 • HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului
 • Ordinul comun MMP/MAI/MADDR/MDRT nr 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private
 • Ordinul MAPM nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului

3 - Bilant de mediu

 • Minesa ICPM S.A., este o companie care elaborareaza documentatia necesara parcurgerii procedurii de obtinere a acordului/autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu.
 • Compania este avizata de Ministerul Mediului pentru intocmirea studiilor in vederea obtinerii actelor de reglementare in domeniul protectiei mediului (autorizatiei de mediu/autorizatiei integrate de mediu, acord de mediu, aviz de mediu).
 • Minesa ICPM S.A. realizeaza bilant de mediu nivel I si II. Bilanţ de mediu, lucrare elaborată de persoane fizice sau juridice care au acest drept, potrivit legii, în scopul obţinerii autorizaţiei de mediu, care conţine elementele analizei tehnice prin care se obţin informaţii asupra cauzelor şi consecinţelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente şi anticipate ale activităţii, în vederea cuantificării impactului de mediu efectiv de pe un amplasament; în cazul în care se identifică un impact semnificativ, bilanţul se completează cu un studiu de evaluare a riscului.

Bilanţ de mediu (BM) legislatie:

 • Ordonanta de urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Ordinul MAPPM nr. 184/1997 pentru aprobarea procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu

4 - Rapoarte de amplasament

Minesa ICPM SA intocmeste raportul de amplasament (RA) documentatie elaborata in scopul obtinerii autorizatiei integrate de mediu si evidentierea starii

amplasamentului, a situatiei poluarii existente inainte de punerea in functiune a instalatiei/instalatiilor supuse autorizarii si ofera un punct de referinta si comparatie la incetarea activitatii.

Raport de amplasament (RA)

OUG nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, cu modificările şi completările ulterioare

Ordinul MAPAM nr.36/2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu

5 - Studii hidrogeologice

Studiul hidrogeologic are ca obiectiv identificarea surselor de apa: de suprafata sau de adancime – si stabilirea conditiilor de captare pentru asigurarea debitului necesar si evitarea impactului negativ asupra mediului. Studiul hidrogeologic stabileste caracteristicile surselor de apa pentru o exploatare in conditii normale.

 • Ministerul Apelor si Padurilor - Certificat de atestare nr.235/ 17.12.2018 pentru: intocmirea studiilor hidrogeologice si pentru elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor;
 • Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice- Certificat de inregistrare inscris in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului pozitia nr. 22/17.11.2000 (reinnoit la 18.11.2014) pentru: RM, RIM, BM, RA;
 • M.S. pentru determinari noxe, microclimat, invetigatii medicale;·    
 • M.L.P.T.L. cadastru, geodezie;

Sistemul Integrat de Management (Calitate si Mediu) implementat în societate, se va conforma standardelor SR EN ISO 9001:2008 si SR EN ISO 14001:2004.

6 - Aviz si autorizatie de gospodarire ape

Minesa ICPM S.A., elaborareaza documentatia necesara parcurgerii procedurii de obtinere a Aviz si autorizatie de gospodarire ape. AUTORIZATIA DE GOSPODARIRE A APELOR - se solicita la punerea in functiune sau exploatarea lucrarilor, constructiilor sau instalatiilor care se construiesc pe ape sau au legatura cu apele.

Operatorii economici care desfasoara activitati pe cursul apele sunt obligati sa obtina avizul, autorizatia si/sau notificarea pentru gospodarirea apelor.

Legislatie

 • Ordinul 662/2006 privind aprobarea Procedurii si a competentelor de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor
 • Ordinul 799/2012 privind aprobarea Normativului de continut al documentatiilor tehnice de fundamentare necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor

Compania este certificata pentru sistemul de management conform EN ISO 14001:2015 si EN ISO 9001:2015, de catre SGS ROMANIA SA.