PROIECTARE

1 - Zacaminte de sare si substante nemetalifere

Explorarea si exploatarea zacamintelor de sare si substante nemetalifere:

 • cercetarea conditiilor de teren prin lucrari de foraje;
 • determinarea rezistentei si portantei in situ, masuratori de presiune si tensiuni in subteran;
 • cercetari pe modele matematice privind comportarea masivelor miniere, capacitatea portanta a pilierilor si planseelor precum si a elementelor de sustinere;
 • determinarea influentei lucrarilor miniere subterane asupra suprafetei;
 • studii, proiecte si cercetari privind tehnologiile de exploatare a zacamintelor de substante minerale utile;
 • lucrari de cercetare-dezvoltare pentru aparatura, utilaje, mecanizari şi automatizări tehnologice;  

2 - Lucrari de geologie

Minesa ICPM S.A. execute lucrari de geologie pentru construcţii case şi edificii industrial.

Efectuăm următoarele tipuri de lucrări:

 • Executăm foraje în vederea întocmiri lucrări de geologie;
 • Lucrări de laborator de determinare a caracteristicilor fizico-mecanice ale solului și fizico-chimice a apei din foraje;
 • Întocmirea unui raport geologic final, cu interpretarea complexă a datelor din teren șirecomandări privind construcția.

3 - Proiecte pentru lucrari miniere

SC MINESA ICMP SA realizează următoarele servicii de întocmire proiecte pentru lucrări miniere de deschidere, închidere, verificare, monitorizare și modernizare mine și cariere aflate în explatație sau în conservare.

Batimetria se ocupă cu determinarea adâncimilor în mări, lacuri, fluvii și râuri, rezultând astfel harți și secțiuni batimetrice, evidențiind astfel relieful subacvatic. Pe hărțile batimetrimetrice, liniile unesc puncte egale cu adâncimea, acestea redau relieful fundului apelor (lacurilor) prin curbe batimetrice.

Acest studiu prevede efectuarea de măsurători ale nivelului hidrostatic pentru stabilirea cotei lacului și analizează direcţia de evoluţie a surpărilor precum şi dinamica acestora,

4 - Proiecte de tehnologie de preparare

Întocmim proiecte de tehnologie de preparare.

5 - Lucrari de topografie

TOPOGRAFIA – este o ramură a geodeziei care se ocupă cu efectuarea de masurători asupra unor suprafețe de teren, unități cadastrale, forme de relief ori a altor elemente, în scopul întocmirii de hărți și planuri la diferite scări, precum și ale profilelor ori tabelelor cu date măsurate.

SC MINESA ICMP SA realizează următoarele servicii în domeniul topografiei:

 • Planuri de situație și amplasament în format Stereo 1970; Întocmirea de planuri în format analogic și digital;
 • Planuri de situație cu reprezentarea curbelor de nivel;
 • Profile longitudinale și transversal;
 • Ridicări topografice necesare proiectelor de infrastructură;
 • Ridicări topografice în scopul executării de proiecte ale diverselor investiții
 • Urmărirea comportării în timp a construcțiilor și a terenurilor;
 • Monitorizarea prin urmărirea topografică a fisurilor;
 • Monitorizarea prin urmărirea topografică a tasărilor;
 • Monitorizarea prin urmărirea topografică a deplasărilor/deformațiilor;
 • Nivelment geometric de înaltă precizie atât la suprafață cât și la subteran pentru orice tip de proiecte;

Aparatură:

 • Stație totala Leica TC 307
 • GPS Geomax Zenith 25 RTK
 • Nivelă electronică Trimble Dini 0.3 + mira invar cu cod de bare
 • Nivelă electronică Leica Sprinter 50 + mira telescopica cu cod de bare

6 - Depozite de deseuri

În cadrul departamentului de Proiectare al Minesa ICPM SA, se realizează proiectarea depozitelor de deșeuri, precum si desfințarea acestora.

În funcție de tipurile de deșeuri care sunt acceptate, depozitele de deșeuri sunt clasificate după cum urmează:

 • Depozite pentru deșeuri periculoase ( clasa a),
 • Depozite pentru deșeuri nepericuloase (clasa b),
 • Depozite pentru deșeuri inerte (clasa c).

Proiectarea depozitului de deșeuri se face în funcție de cantitatea și natura deșeurilor, caracteristicile amplasamentului și posibilitatea de reabilitare și utilizare ulterioară a terenului.

Închiderea depozitului de deșeuri se realizează prin izolarea masei deșeurilor printr-un sitem de acoperire care să împiedice scurgerea deșeurilor, pătrunderea apei pluviale, prevenirea pătrunderii aerului în masa de deșeuri și evacuarea controlată a gazului de fermentare printr-un sistem de conducte și puțuri.

În vederea realizări proiectului de deschidere/închidere depozit de deșeuri Minesa ICPM SA realizează măsurători topografice, lucrări de geologie și monitorizare mediu (apă, aer și sol).

7 - Demolare/dezafectare obiective industriale

Desființarea obiectivelor industriale prin demolarea/dezafectarea ori dezmembrarea parțială sau totală se poate face numai pe baza unei autorizații de desființare.

În vederea obțineri autorizației de desființare a obiectivelor industriale realizăm obținerea următoarelor documente:

 • Întocmire proiect de demolare/dezafectare
 • Depunerea documentației în vederea obținerii autorizației de desființare
 • Obținerea avizelor și acordurilor privind prevenirea și stingerea incendiilor, apărarea civilă, protecția mediului și a sănătății populației.
 • Obținerea autorizației de desființare

Aparatură:

 • Stație totala Leica TC 307
 • GPS Geomax Zenith 25 RTK
 • Nivelă electronică Trimble Dini 0.3 + mira invar cu cod de bare
 • Nivelă electronică Leica Sprinter 50 + mira telescopica cu cod de bare

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice- Certificat de inregistrare inscris in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului pozitia nr. 22/17.11.2000 (reinnoit la 18.11.2014) pentru: RM, RIM, BM, RA;

Ministerul Apelor si Padurilor - Certificat de atestare nr.235/ 17.12.2018 pentru: intocmirea studiilor hidrogeologice si pentru elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizului/autorizatiei  de gospodarire  a apelor;

M.S. pentru determinari noxe, microclimat, invetigatii medicale;


M.L.P.T.L. cadastru, geodezie;


A.N.R.M. Certificat de atestare nr. 1771/14.09.2016 - Lucrari de cercetare - dezvoltare si exploatare a substantelor nemetalifere.


ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

Leica TC 307 Total Station

Trimble Dini 03

Nivela electronica leica sprinter 50

Geomax Zenith 25